Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Aktualności

Informacja o wyniku naboru – wyniki końcowe 

Informujemy, że procedura nabór na wolne stanowisko pracy ogłoszony w dniu 10.07.2023 r. została zakończona, poniżej prezentujemy wynik przeprowadzonego naboru.

Wynik naboru na wolne stanowisko.

 


Informacja 

Informujemy, że nabór na wolne stanowisko pracy ogłoszony w dniu 10.07.2023 r. został zakończony, poniżej prezentujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i przeszli do II etapu rekrutacji.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

W dniu 10.07.2023 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z szczegółami ogłoszenia w załączniku poniżej.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Ośrodka, aby przejść do ogłoszenia kliknij tutaj.


Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r!

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U.z 2022 r. poz. 2127).

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m.in. posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy dokonują zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek. Rozwiązania te służą dodatkowej ochronie i wsparciu członków rodzin wielodzietnych.

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny obejmuje:

 • Gwarancję stosowania cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023,
 • Zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh

Po przekroczeniu limitu w wysokości 3 MWh, za każdą zużytą kWh będzie rozliczany wg cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio według ceny wolnorynkowej (obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii).

W jaki sposób wnioskować o przyznanie limitu 3 MWh przez posiadacza Karty Dużej Rodziny?

 • Posiadacz Karty powinien złożyć OŚWIADCZENIE do przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią lub dystrybucją energii elektrycznej) o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego.
 • Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
 • W sprawie szczegółów na temat składania przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.


Dzienny Dom Senior+ we Włodawie


Informacja 

Uprzejmie informujemy, że 3 marca 2023 nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego został zakończony.


ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA POSIŁKI. ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XLIX/300/2023 Rady Gminy Urszulin z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Urszulin z dnia 13 grudnia 2018 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (opublikowano w dzienniku urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 09.02.2023 r. pod pozycją 982), zmianie ulega kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z kwoty:

 • 1 164,00 zł na 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej ;
 • 900,00 zł na 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

ZAPRASZAMY!


 

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

Pomoc przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

W Gminie Urszulin przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Wypłata jednorazowego świadczenia uzależniona jest od otrzymania środków z budżetu państwa.

Pозпочнуться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого 2022 і які внесені до реєстру PESEL.

 У гміні Уршулін заявки приймаються в Гмінному центрі соціальної допомоги в Уршуліні, з 7:30 до 15:30 з понеділка по п’ятницю.

Заява про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:

 1. Ім’я (імена) та прізвище
 2. Дата народження
 3. Громадянство
 4. Стать
 5. Тип документа, на якому базується межа
 6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща
 7. Адреса проживання
 8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
 9. Номер ПЕСЕЛЯ.
 10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер)

Виплата одноразової допомоги залежить від надходження коштів з державного бюджету.


 W związku z przystąpieniem przez Gminę Urszulin do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.

Program skierowany jest do:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

 1. znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Ważne:

 • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.
 • Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 • Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy Urszulin, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.
 • Liczba godzin usług asystenta ustalana jest indywidualnie wg potrzeb uczestnika Programu.
 • Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Wskazany asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

 • zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (zał. nr 1),
 • przedłożenie kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wypełnienie poniższych załączników:

a. a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),

    b) zakresu czynności usług asystenta (zał. nr 3),

    c) klauzuli informacyjnej dla uczestnika Programu (zał. nr 4a),

b. d) klauzuli informacyjnej Ministra (zał. nr 4c),

jeśli dotyczy :

a. e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu asystenta (zał. nr 5),

b. f) wypełnienie klauzuli informacyjnej dla asystenta (zał. nr 4b),

    g) przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Dokumenty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 lub przesłać na adres Ośrodka.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu osób/godzin oraz posiadanych środków finansowych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Szczegółowych informacji dot. uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni Ośrodka:

 • Ewelina Szurek: tel. /82/ 592-00-12, 500-497-555
 • Sylwia Hodun: tel. /82/ 592-00-11, 500-497-555

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie,
ul. Lubelska 31,
22-234 Urszulin
tel. /82/ 57-13-044
e-mail: gops@gops-urszulin.pl
ePUAP: GOPSUrszulin/SkrytkaESP

 

Zapraszam do udziału w Programie

/-/ Marzena Trzaskowska

     Kierownik Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Urszulinie

Do pobrania:

 1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 (zał. nr 1),
 2. Karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),
 3. Zakres czynności usług asystenta (zał. nr 3),
 4. Klauzule informacyjne RODO:

a) Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu (zał. nr 4a),

b) Klauzula informacyjna dla asystenta (zał. nr 4b),

c) Klauzula informacyjna Ministra (zał. nr 4c),

     5. Oświadczenie o wskazaniu asystenta (zał. nr 5).


OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie  ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko Asystenta rodziny

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 31
 2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny
 3. Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm. ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada obywatelstwo polskie;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV; List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Kwestionariusz (załącznik nr 1);
 • Oświadczenie (załącznik nr 2);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (załącznik nr 3);
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (załącznik nr 4).
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  gops-urszulin.pl

 1. Informacje dodatkowe:
 • Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w wymiarze ok. 80 godzin miesięcznie. Pracę można wykonywać także w godzinach popołudniowych  i w dni ustawowo wolne od pracy- jeżeli jest taka konieczność.
 • Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 • Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 • Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu /82/ 592-00-13

Kierownik GOPS

Marzena Trzaskowska

Załączniki:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1) – wersja PDFwersja DOC
 2. Oświadczenie (załącznik nr 2) – wersja PDF
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) – wersja PDF
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (załącznik nr 4) – wersja PDF


Informacja – projekt “Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu pt. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” nr RPLU.11.02.00-06-0061/18
dofinansowanego ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w postaci: 3 opiekunek osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 1 rehabilitant, 1 psychologa; 1 pielęgniarki.


Poszukiwane rodziny wspierającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie będą chciały pomagać innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Zadania rodziny wspierającej:
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w:
‒ opiece i wychowaniu dziecka;
‒ prowadzeniu gospodarstwa domowego;
‒ kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodzina wspierająca nie wyręcza, ale aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:
– organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
– wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
– pomocą dzieciom w nauce;
– udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Rodziny wspierające wykonują swoje działania społecznie i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Wymagania dot. rodziny wspierającej:

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ważne:

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku (wzór w załączeniu) w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31

Załączniki:


Informacja – bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne online

Bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, radcy prawnego, doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, pielęgniarki, online dla osób przeżywających kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego oferuje codziennie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie. Specjaliści będą pomagać zdalnie potrzebującym przez Skype’a, WhatsApp lub – jeśli ktoś nie korzysta z tych narzędzi – telefonicznie.

W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą skorzystać wszyscy potrzebujący, np.: nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, służby medyczne, osoby samotne, bezrobotne, krzywdzone psychicznie i fizycznie oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny spowodowany obecną sytuacją.

Wszyscy specjaliści zapewniają pełną dyskrecję. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie udostępnia trzy numery telefonów, pod którymi można zgłaszać chęć kontaktu ze specjalistą:

Infolinia Centrum 508 767 006

Rejestracja Centrum 508 767 070

Kierownik Centrum 661 280 100


Nadciąga mróz i śnieg. Zadbajmy o potrzebujących

W związku z spadkami temperatur i pierwszymi opadami śniegu zadbajmy o potrzebujących. To niezwykle ważne, aby w tych dniach i w całym okresie zimowym nikt kto potrzebuje pomocy nie został pozostawiony sam sobie.

Tym samym przypominamy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie funkcjonuje bezpłatny, całodobowy telefon o numerze 987, pod którym można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego dla osób bezdomnych.

Dane teleadresowe podmiotu prowadzącego placówkę noclegową Nazwa placówki Dane teleadresowe placówki noclegowej Typ placówki Ilość miejsc Przeznaczenie placówki Uwagi
Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie
ul. Wołyńska 69
22-100 Chełm
tel./fax 82-563-01-12
e-mail: schroniskochelm@op.pl
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Wołyńska 69
22-100 Chełm
schronisko 58 mężczyźni Czynne całodobowo przez cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 4 w okresie zimowym.
Stowarzyszenie „Monar” Zarząd Główny
ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel. 22-635-95-09
fax 22-530-62-81
e-mail: biuro@monar.org
Stowarzyszenie MONAR-Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT ul. Kąpieliskowa 28
22-100 Chełm
tel. kom. 512-026-291
chelm@monar.org
schronisko 50 kobiety, mężczyźni Czynne całodobowo przez cały rok. W okresie zimowym możliwość zwiększenia miejsc o 10.

Wykaz wszystkich placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego znajduje się tutaj: wykaz placówek


Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że nowelizacja ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 277) umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru – rezygnacje z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia.

Osoby, która przed dniem 1 października 2015 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i 995) albo do zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uregulowana jest art. 3 ww. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, umożliwia „powrót” do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS osobom, które w związku z otrzymaniem przed 1 października 2015 r. świadczenia pielęgnacyjnego (lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna) i złożonym oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, utraciły prawo do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ZUS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie.

 1. Osoba ta, może złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie jej ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek w KRUS – na podstawie nowego tytułu ubezpieczenia wprowadzonego od 1 października 2015 r. w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (nie obowiązuje sformalizowany wzór takiego wniosku).
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, osoba zainteresowana może złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, w terminie do 1 kwietnia 2016 r.
 3. Ośrodek zgodnie ze złożonym wnioskiem, dokonuje wyrejestrowania danej osoby z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS. W świetle art. 3 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, objęcie ubezpieczeniem w KRUS na wniosek, a tym samym i wykreślenie przez organ właściwy z ubezpieczenia w ZUS na podstawie art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak, niż od dnia w którym wniosek został złożony.