Dodatek osłonowy 2024

logo dla komunikatu
 • 23 stycznia, 2024

logo dodatku osłonowego

Informacje o dodatku osłonowym na 2024 rok

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za I połowę 2024 r. 

Wnioski o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ważna informacja:

 1. Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
 2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 3. Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, złożyć podpisy na wniosku i załącznikach, a także podać numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego do realizacji wypłaty.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem, jako główne źródło ogrzewania zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wnioski można będzie pobrać w godzinach pracy Ośrodka lub klikając w linki poniżej:

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej –  wniosek i pismo przewodnie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • osobiście w wersji papierowej w GOPS Urszulin, ul. Lubelska 31 w:
  • poniedziałek  w godzinach od 12:00 do 15:00
  • środę w godzinach od 8:00 do 12:00
  • piątek w godzinach od 8:00 do 12:00.
Skip to content