Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

logo do programów ministerstwa
 • 28 sierpnia, 2023

Gmina Urszulin planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji kosztów realizacji usług asystencji osobistej na rok 2024.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Urszulin:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny! 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane ze środków publicznych.

Z uwagi na wyznaczony termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie:

 • Sylwia Hodun, tel. /82/ 592-00-11
 • Ewelina Szurek, tel. /82/ 592-00-12

lub pod numerem tel. /82/ 571-30-44, w terminie do dnia 8 września 2023 r. (do godz. 1530).

Uwaga!

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Jednocześnie informujemy, iż przyznanie usług asystenta osobistego osobie z niepełnosprawnością będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Urszulin środków finansowych na realizację tego zadania.

Skip to content