Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024

logo informacji
  • 10 lipca, 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną przezwyciężenia ich trudnej sytuacji życiowej, której własnym staraniem nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów:

Moduł I Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Moduł II Samopomoc

Moduł III Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł IV Integracja i innowacyjność

Na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024 przeznaczono kwotę
3 mln zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do 12 lipca 2024 r. 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2024

Skip to content