Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Zapytanie ofertowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie schronienia osobie bezdomnej z terenu Gminy Urszulin na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych”.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

Lubelska 31, 22-234 Urszulin

tel.: 82 571 30 44

faks: 82 592 00 14

e-mail: gops@gops-urszulin.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla jednej osoby bezdomnej z terenu Gminy Urszulin.

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do ośrodka wsparcia, a także na podstawie decyzji administracyjnej.

3. Podmiot składający ofertę na zapewnienie schronienia dla osoby bezdomnej w schronisku, zobowiązany jest do następującego zakresu usług:

 • całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 • wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,
 • środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 • umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
 • zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
 • pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 • zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
 • opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

4. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobie, o których mowa w pkt. 1. następującego zakresu usług:

 • czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

5. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobie, o których mowa w pkt. 1. następującego zakresu usług:

 • tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

6. Rozliczanie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

8. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze wsparcia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

2. Wykonawca związany jest ofertą od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

1. Wymagania niezbędne:

 • w zapytaniu ofertowym mogą brać udział przedmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę; warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • wymagania dotyczące lokalu schronienia: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe; w lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI. Warunki i zakres realizacji:

1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2. Stawkę godzinową należy podać w ,,Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).

VII. Kryterium oceny ofert.

1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 – wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty:

1. Wyciąg z krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

4. Inne, jeżeli wymagane, np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

 • upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urszulinie,
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.

2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@gops-urszulin.pl wyłącznie na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 21.05.2018 r. do godz. 1500

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Marzena Trzaskowska.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 3. Projekt umowy.