Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gops-urszulin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona nie jest responsywna, obrazy umieszczone w aktualnościach nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawierają, a część dokumentów oraz odnośników nie ma odpowiedniej struktury. Pliki do pobrania nie zawsze są w formacie umożliwiającym ich przeszukiwanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie jest w trakcie przygotowania nowego serwisu internetowego, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.1.

Treści niedostępne

  • Nie wszystkie obrazki/animacje zawierają poprawnie wypełniony atrybut alt (Wytyczna 1.1.1 Informacja nietekstowa)
  • Kontrast pomiędzy tekstem lub grafiką może być niewystarczający (Wytyczna 1.4.3 Kontrast)
  • Nawigacja za pomocą klawiatury może być utrudniona (Wytyczna 2.1.1 Klawiatura)
  • Brakuje swobody w poruszaniu się pomiędzy elementami strony (Wytyczna 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana)
  • Brak jednoznacznego opisu wszystkich linków (Wytyczna 2.4.4 Cel linku)
  • Nie wszystkie podstrony posiadają właściwy język strony (Wytyczna 3.1.1 Język strony)
  • Kod HTML/CSS i PHP zawiera błędy (Wytyczna 4.1.1 Parsowanie)
  • Nie wszystkie elementy interfejsu są właściwie opisane przez co ich funkcja może być niezrozumiała (Wytyczna 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość)

Oświadczenie sporządzono dnia 21-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Administracją strony internetowej zajmuje sięMarek Grabowski, admin@gops-urszulin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /82/ 571-30-44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

GOPS Urszulin, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje lokal na parterze, przy ul. Lubelskiej 31. W budynku w którym mieści się siedziba Ośrodka jest widna dla niepełnosprawnych. W lokalu Ośrodka znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie przez: e-mail, portal Empatia, e-PUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Koordynator ds. dostępności

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności: Ewelina Szurek

adres do korespondencji: ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

nr telefonu: /82/ 592-00-12

e-mail: socjalni@gops-urszulin.pl