Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Świadczenie wychowawcze – 500 plus

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od 01.02.2021 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (za pośrednictwem platformy E-PUAP, Emp@tia oraz bankowości elektronicznej);
 • od 01.04.2021 r. w postaci tradycyjnej (papierowej).

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021 r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres 2021/2022 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie do miesiąca złożenia wniosku. Wniosek do pobrania w zakładce wnioski.

Dodatkowe informacje: ulotka 500+, informator 500+


Zgłaszanie zmian po wydaniu informacji o przyznaniu świadczenia

W trakcie trwania całego okresu pobierania świadczenia wychowawczego!

 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego takich jak: zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia/ń osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
  Należy również powiadomić o każdej zmianie danych osobowych (m. in. zmiana adresu, nazwiska, stanu cywilnego).
 2. Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub marszałka województwa, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Nienależnie pobrane świadczenia:

 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
 2. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
  1. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  2. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
  3. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
  4. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie.
 3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
 4. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Urszulin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą w siedzibie GOPS Urszulin  (pokój nr 2) od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Wnioski można także złożyć w formie elektronicznej już od 01 lipca 2019 r. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl znajdującego się na stronie Ministerstwa Rodziny oraz między innymi bankowości elektronicznej.

Złożenie wniosków o 500+ w terminie do 30 września 2019 r. gwarantuje wypłatę wyrównania świadczeń począwszy od miesiąca lipca 2019 r.

Ponadto informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Natomiast świadczenie 300 + przysługuje raz w roku dzieciom w wieku do 20 roku życia rozpoczynającym nowy rok szkolny lub 24 r. życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko w przedszkolu oraz tzw. zerówce.

Uprzejmie prosimy aby wypełniając wniosek o świadczenie dobry stary ( 300+) wpisywać we wskazane miejsca rodzaj szkół oraz dokładne dane adresowe szkół.

Wnioski do pobrania: (w zakładce wnioski)

 • Świadczenie 500+
 • Świadczenie 300+
 • Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, że wnioski programu 500 plus na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 31, pokój nr 2.

Wzorem roku ubiegłego celem usprawnienia realizacji świadczeń już w miesiącu lipcu br. będzie można pobrać wniosek oraz uzgodnić dogodny termin jego złożenia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. /82/ 592-00-06.


500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, że będzie realizował program Rodzina 500 plus. Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus” w siedzibie ośrodka, ul. Lubelska 31, jak i przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wnioski wydawane są od 16 marca w siedzibie ośrodka. Dodatkowe informacje pod nr tel. /82/ 592-00-06.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, ośrodek będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pobierz.

Wniosek o świadczenie wychowawcze w zakładce wnioski.