Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: dpo@gops-urszulin.pl, korespondencyjnie na adres Ośrodka lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustaw, które do tego obligują.

Pozyskiwanie danych

Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w formie archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami: przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczenia, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

Odbiorcy danych

  1. Odbiorcami danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  2. Dane mogą trafić do podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli Ośrodka.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. /22/ 860-70-86

Dodatkowe informacje:

  1. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
  2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.