Dzień wolny od pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie dzień 24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: dpo@gops-urszulin.pl, korespondencyjnie na adres Ośrodka lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustaw, które do tego obligują.

Pozyskiwanie danych

Dane niezbędne do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w konkretnej sprawie będą pozyskane z wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w formie:

  • archiwalnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami (okres min. 10 lat);
  • elektronicznej – na okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

 

Odbiorcy danych:

  • Odbiorcami danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  • Dane mogą trafić do podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli Ośrodka.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. /22/ 860-70-86

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji świadczeń.