Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

czytaj dalej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Dodatki mieszkaniowe

System dodatków mieszkaniowych, który ma na celu pomoc gospodarstwom domowym w ponoszeniu świadczeń okresowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego lokatorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Zgodnie z tymi przepisami uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Oznacza to, że o dodatek mieszkaniowy mogą starać się:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gmin jak i innych osób prawnych lub fizycznych,
 • osoby zajmujące lokale na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu,
 • właściciele mieszkań,
 • właściciele budynków zajmujący mieszkania w tych budynkach,
 • osoby oczekujące na przysługujące im lokale zamienne,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny przyznany przez sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny spełniające kryteria uprawniające do otrzymania lokalu socjalnego na terenie danej gminy.
 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. w gospodarstwie wieloosobowym.

Aktualna informacja o wysokości najniższej emerytury znajduje się na stronie internetowej ZUS

 • Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jest to dochód brutto czyli wraz z podatkiem.
 • Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  Aktualna informacja o wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego znajduje się na stronie internetowej GUS Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
 1. Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc..

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m2 45,5 m2  52,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2  60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2  67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2  82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2  97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2  105,0 m2