Dodatki energetyczne

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

 1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wniosek dodatek energetyczny

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  – 12,09 zł  miesięcznie,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –  16,79 zł  miesięcznie,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł  miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  – 10,94 zł  miesięcznie,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –  15,19 zł  miesięcznie,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł  miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  – 11,37 zł  miesięcznie,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –  15,80 zł  miesięcznie,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł  miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  – 11,35 zł  miesięcznie,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –  15,77 zł  miesięcznie,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł  miesięcznie.