Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

czytaj dalej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Dodatki energetyczne

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  – 11,37 zł  miesięcznie,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –  15,80 zł  miesięcznie,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł  miesięcznie.

 


Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

  1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.  dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  – 11,35 zł  miesięcznie,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –  15,77 zł  miesięcznie,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł  miesięcznie.