Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

Pomoc przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

W Gminie Urszulin przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Wypłata jednorazowego świadczenia uzależniona jest od otrzymania środków z budżetu państwa.

Pозпочнуться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого 2022 і які внесені до реєстру PESEL.

 У гміні Уршулін заявки приймаються в Гмінному центрі соціальної допомоги в Уршуліні, з 7:30 до 15:30 з понеділка по п’ятницю.

Заява про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:

 1. Ім’я (імена) та прізвище
 2. Дата народження
 3. Громадянство
 4. Стать
 5. Тип документа, на якому базується межа
 6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща
 7. Адреса проживання
 8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
 9. Номер ПЕСЕЛЯ.
 10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер)

Виплата одноразової допомоги залежить від надходження коштів з державного бюджету.

Obrazek